Skip to content

Tjuniranje transmisije

Sistem transmisije, najjednostavnije rečeno, ima ulogu da prenese snagu motora do pogonskih točkova, uz odgovarajuću transformaciju obrtnog momenta, kako bi u svim uslovima rada vozila obezbedio maksimalno iskorišćenje snage motora.

Ako smo već tjunirali motor, sledeći korak je da se pobrinemo da dobijenu snagu na adekvatan način prenesemo na točkove. Da bi to bilo moguće, neophodno je da serijski menjač, koji više ne može da podrži ni novodobijenu snagu niti obrtni moment, zamenimo takozvanim “trkačkim” menjačem.

Kod bitnog povećanja snage motora, serijski menjač često nije adekvatno rešenje.

 

Koje greške najčešće pravimo s manuelnim menjačem?

KLIKNITE I SAZNAJTE VIŠE

Iako se tjuniranje transmisije primarno vezuje za trkački segment automobilizma, istina je da svako enormno povećanje snage motora (na primer, sa 150 na 300 konjskih snaga) zahteva i bitno unapređenje sistema transmisije.  U suprotnom, može doći do lomljenja zupčanika, poluosovina, kidanja kvačila i mnogih neželjenih kvarova koji, ne samo da koštaju, već i ozbiljno ugrožavaju bezbednost. Ukoliko se pak radi o tzv. “laganom” tjuniranju, moguće je zadržati serijski menjač.

Ukoliko spadate u entuzijaste koji svoje automobile tjuniraju u privatne svrhe, zatražite savet Vašeg tjunera koji će na osnovu proračuna oceniti da li je tjuniranje transmisije nešto što bi trebalo da se nađe na vašem spisku unapređenja.

U nastavku ćemo govoriti nešto više o tome kako se unapređuju osnovni elementi transmisije, u koje spadaju diferencijal - finalni prenos, menjačka kutija sa stepenima prenosa, poluosovina i kvačilo (korpa sa lamelom).

Diferencijal

Pojam i važnost diferencijala ćemo možda najlakše shvatiti ako pokušamo da vizualizujemo kako se kreću točkovi automobila u krivini. Jasno nam je da pri skretanju unutrašnji točak prelazi kraću putanju nego spoljašnji. Da nema diferencijala koji omogućava točkovima da se obrću različitom brznom, bilo bi gotovo nemoguće kontrolisati vozilo u krivini i sačuvati gume od vanrednog trošenja.

Kako da ne uništite gume prilikom odlaganja?

KLIKNITE I SAZNAJTE VIŠE

Diferencijal olakšava kontrolu vozila u krivini.

 

Diferencijal je mehanizam, čija je najvažnija karakteristika odnos između tzv. konusnog i tanjirastog zupčanika. Kada se, na primer, kaže da je odnos na diferencijalu 4:1, to znači da konusni zupčanik (odnosno radilica motora) naparvi 4 okreta oko svoje ose, dok tanjirasti napravi jedan pun okret. Ukoliko želimo brži menjač, težićemo nižem koeficijentu (manjem od 4).

Osnovu diferencijala može činiti najobičniji prenos koji usklađuje levu i desnu stranu menjača, odnosno levu i desnu pogonsku osovinu uz pomoć tzv. “trkača”*, pa sve do složenijih sistema kao što je slučaj kod takozvanog “šper” diferencijala, odnosno mehanizma koji, ukoliko dođe do proklizavanja jednog točka, snagu prenosi na drugi. Samim tim, on povećava izlaznu snagu automobila iz krivine. Diferencijal sa šperom najčešće ne spada u serijsku opremu i koristi se kod tjuniranih menjača. Može biti izveden na više načina, od lamelastog (proklizavajućeg) koji je najpovoljnija opcija, do zupčanika koji se u momentu aktivacije zaključavaju i koji spadaju u skuplje investicije. Za koju će se izvedbu tjuner odlučiti zavisi od potreba i finansijskih mogućnosti.

*Par zupčanika koji omogućava različiti pređeni put između levog i desnog točak.

Menjačka kutija

Menjačka kutija se sastoji od primarnog i sekundarnog snopa, na kojima su nanizani zupčanici. Koliko je pari zupčanika, toliko je i stepena prenosa. Primera radi, ako imamo 5 pari zupčanika, radi se o petpstepenom menjaču, plus hod unazad. Kod serijskih menjača su zubi na zupčanicima ukošeni zbog lakšeg i manje čujnog  “uzubljavanja”. Međutim, imajući u vidu da takvi, kosi zubi proizvode silu koja se u odnosu na rotaciju rasprostire vektorski, usled povećanog broja obrtaja tjuniranog motora dolazi do strahovitih pritisaka na zidove kutije menjača i opterećenja koje nije predviđeno za serijske menjače. Upravo iz tog razloga se kod tjuniranog menjača primenjuje sasvim drugačija vrsta zupčanika sa takozvanim “ravnim zubima”.

Kod zupčanika sa ravnim zubima tangencijalne sile na bočne ivice kućišta menjača ne postoje. Samim tim što nema otpora, takav menjač praktično prenosi veću snagu na točkove.

Još jedna bitna karakteristika je da nam za promenu brzine kod ove vrste zupčanika nije potrebno kvačilo (kvačilo u tom slučaju koristimo samo kada krećemo), te se i promena brzine obavlja daleko brže.

Kod zupčanika s ravnim zubima se promena brzine obavlja daleko brže.

 

Kada se pristupa proizvodnji ili kupovini menjačke kutije sa ravnim zubima, strogo se vodi računa o stepenima prenosa. Jedan od standarda za trkačke automobile nalaže da prva brzina treba da bude relativno “dugačka”, da bi automobil mogao uspešno da krene sa startne linije i prenese obrtni moment preko točkova i guma na asfalt, odnosno da postigne željenu brzinu. Kada je postigao željenu brzinu, sledeći stepeni prenosa su nanizani tako da se kreću u opsegu od 800 do 1.200 obrtaja po stepenu prenosa. Na primer, kada prva brzina postigne 10.000 obrtaja pa prebacimo u drugu, druga “padne” na oko 9.000 obrtaja. Držimo gas ponovo do 10.000 obrtaja i kada prebacimo u treću, ona takođe “padne” na 9.000. Isti princip primenjuje se do poslednjeg prenosa u menjaču, s tim što za ukupne performanse automobila na stazi vrlo bitan faktor predstavljaju snaga motora i obrtni moment.

Poluosovina

Još jedna bitna stavka na koju treba obratiti pažnju prilikom tjuniranja transmisije su poluosovine. Zbog pomenute snage motora i boljeg prenošenja iste na podlogu, javlja se i veća torziona sila na poluosovinama. Serijske poluosovine koje nisu projektovane za novodobijenu torzionu silu jednostavno pucaju pod opterećenjem. Za potrebe tjuniranja koriste se kvalitetnije poluosovine i zglobovi, napravljeni od izdržljivijih metala i u boljoj obradi.

Kvačilo

Kvačilo je element koji pravolinijsko kretanje klipova - pretvoreno u kružno kretanje pomoću radilice, o čemu je bilo više reči u tekstu “Tjuniranje polumotora” - sada prenosi na kružno kretanje točkova. Da bi sva snaga koju je motor proizveo, preko diferencijala i menjačke kutije bila uspešno preneta na podlogu, potrebno je ugraditi i tzv. trkačko kvačilo. Radi se o kvačilu povećane potisne moći i lameli koja će imati daleko veći koeficijent frikcije nego serijska lamela. Lamele o kojima govorimo nazivaju se sinterovane lamele.

Pojedina vozila koja imaju umnogome povećanu snagu motora i obrtni moment iziskuju tzv. “duplo kvačilo” ne bi li snaga bila uspešno preneta na podlogu.

Naredni tekst posvećujemo još jednom elementu koji će odigrati presudnu ulogu u kontaktu s podlogom, zato vežite pojas pratite nas!

 

KONTAKTIRAJTE NAS ILI NAM  POSTAVITE PITANJE