Skip to content

Opšti uslovi korišćenja

Dobrodošli na veb stranicu https://totalenergies.rs. Povezivanjem sa veb stranicom potvrđujete da ste pročitali, shvatili i prihvatili ove Opšte uslove korišćenja i Politiku zaštite ličnih podataka. Imajte u vidu da, ako budete posećivali druge veb stranice grupacije TotalEnergies, za njih važe drugi opšti uslovi i politike u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Preporučujemo da pažljivo pročitate njihove pravne napomene.

1. Identitet

Društvo koje objavljuje veb stranicu (u daljem tekstu „Društvo“):

TotalEnergies Marketing Serbia d.o.o.

Sedište: Milutina Milankovića 11a, 11000 Beograd, R. Srbija

Tip društva: DOO

Upisani kapital: 500.000 EUR

Trgovinski i privredni registar: Agencija za privredne registre

PDV broj: 106699179

E-pošta: [email protected]     

Broj telefona: +381 11 6351800

Direktor izdanja: Alexis Etienne Marie Brierre

 

Publisher internet stranice:

TotalEnergies SE sa kapitalom od 6.030.629.587,50 evra, čije je sedište u zgradi Tour Coupole – 2 Place Jean Millier – 92078 Paris La Defense Cedex – Francuska i registrovano je u Privrednom registru u Nanterreu pod brojem 542 051 180. Poreski identifikacioni broj: FR 59 542 051 180.

Lokalni tehnički dizajn i razvoj internet stranice: 

RADOMIR STANKOVIĆ PR, RS CONSULTING AGENCIJA, preduzetnik, čije se sedišta nalazi na adresi Todora Dukina 64a, 11000 Beograd,
R. Srbija

Upisan u Agenciji za privredne registre pod brojem BP 153434/2007
Broj telefona:  +381 653232032

Izrada internet stranice: RS Consulting www.rsconsulting.rs   

 

Hosting:

Acquia Cloud Site Factory located at Frankfurt, Germany
Headquarter located at 53 State Street, Boston, MA 02109, USA 
Dun and Bradstreet (D&B):   015922699
Telefon: +1 617-588-9600

Društva iz grupacije TotalEnergies su posebna pravna lica i imaju nezavisan pravni status. Društvo koje objavljuje ovu veb stranicu pripada grupaciji TotalEnergies. Na ovoj veb stranici ponekad se koristi naziv „TotalEnergies“ i „TotalEnergies group“ zbog praktičnosti, a upućivanje se uopšteno odnosi na TotalEnergies SE (holding društvo) i njena zavisna društva i podružnice. Ito tako, reči „mi“, „nas“ i „naš“ koriste se da bi se ukazalo na Društvo ili uopšteno na bilo koje drugo društvo iz grupacije TotalEnergies ili na one koji rade za njih, Izrazi se takođe koriste gde nema naročite svrne navoditi pojedinačno društvo ili društva. Iz ovih izraza se ne može zaključiti da je TotalEnergies SE ili bilo koje njihovo zavisno društvo ili podružnica uključen u poslovanje ili upravljanje bilo kojim drugim društvom iz grupacije TotalEnergies.

2. Podaci o aktivnostima

Veb stranica prikazuje informacije u vezi sa odgovarajućim aktivnostima Društva i grupacije TotalEnergies. Društvo može da izmeni informacije sadržane na ovoj veb stranici u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja. Informacije su date kao opšte informacije bez garancije da su odgovarajuće za neku određenu svrhu.

3. Intelektualna svojina

3.1. Vlasništvo Društva

3.1.1. Sve informacije ili dokumenta (tekst, animirane ili statičke slike, baze podataka, zvuci, fotografije, znanja i veštine ili navedeni proizvodi) sačuvani na veb stranici, kao i svi elementi kreirani za veb stranicu i njena opšta struktura su ili vlasništvo Društva ili društava u okviru grupacije TotalEnergies ili podležu pravima korišćenja, umnožavanja i javnog objavljivanja za koja je izdata dozvola.

3.1.2. Ove informacije, dokumenta i stavke podležu zakonima za zaštitu autorskih prava u meri u kojoj su dostupne javnosti preko ven stranice. Ni jednoj strani se ne daje nikakva licenca niti bilo kakvo drugo pravo u vezi sa pravima na intelektualnu svojinu, osim prava da pregleda veb stranicu.

3.1.3. Umnožavanje dokumenata sa veb stranice dozvoljeno je samo kao informacija za ličnu i privatnu upotrebu. Svako umnožavanje ili korišćenje kopija napravljenih za druge svrhe je zvanično zabranjeno i zahteva prethodno zvanično odobrenje Društva. U svakom slučaju, kod ovlašćenog umnožavanja informacija koje su smeštene na ovoj veb stranici potrebno je navesti njihov izvor i vlasnika.

3.2. Posebna obeležja

Ako nije drugačije određeno, nazivi društava, logotipi, proizvodi i brendovi navedeni na veb stranici su u vlasništvu Društva ili društava u okviru grupacije TotalEnergies ili podležu pravima korišćenja, umnožavanja ili predstavljanja/objavljivanja javnosti koja su joj dodeljena. Ne možete ih koristiti bez prethodnog dobijanja pisanog odobrenja od Društva.

 

3.3. Baze podataka

Društvo kontroliše baze podataka na veb stranici i Društvo je vlasnik svih baza podataka koje su dostupne. Izvlačenje ili ponovna upotreba bitnih kvalitativnih i kvantitativnih delova baza podataka nije dozvoljena čak ni u privatne svrhe.

 

4. Vaše obaveze 

4.1. Pravo na korišćenje informacija

Svaki posetilac veb stranice koji pruža informacije daje Društvu sva prenosna prava u vezi sa navedenim informacijama i ovlašćuje Društvo da ih iskoristi. Informacije koje daju posetioci, se ne smatraju poverljivim. Međutim, informacije stavljene na raspolaganje smatraju se ličnim podacima prema definiciji važećeg zakona, što znači da se obavezujemo da obrađujemo navedene informacije u skladu sa našom Politikom zaštite ličnih podataka, koja važi za ovu veb stranicu.

4.2. Usaglašenost sa zakonom

 Svaki posetilac veb stranice takođe potvrđuje da poštuje ove mere i važeće zakone, a naročito:

  • da ima mogućnost i sredstva da pristupi veb stranici i da je koristi.
  • da je proverio i da IT konfiguracija koju koristi ne sadrži nikakve viruse i da je u potpunosti u ispravnom stanju.
  • da prema potrebi daje Društvu i partnerima pravo korišćenja informacija koje im stavlja na raspolaganje (koje nisu podaci lične prirode).
  • da mora da čuva poverljivost i da je posledično odgovoran za upotrebu i sigurnost pristupnih kodova i lozinki koje Društvo može poslati za pristup određenim delovima. Društvo rezerviše pravo da obustavi vaš pristup veb stranici u slučaju zloupotrebe ili pokušaja zloupotrebe navedenog pristupa.

 

5. Hipertekstualne veze

5.1. Aktivacija veza Društvo formalno odriče svaku odgovornost na sadržaj veb stranica za koje daje veze. Navedene veze se nude korisnicima ove veb stranica kao usluga. Pogledajte opšte uslove i politiku zaštite ličnih podataka za veb stranice da biste razumeli njihovu praksu. Odluku da koriste određene veze donose isključivo korisnici veb stranice. Možemo da izmenimo ili izbrišemo vezu na ovoj veb stranici u bilo kom trenutku.

5.2. Autorizacija veze Ako želite da kreirate hipertekstualnu vezu, morate prvo da dobijete pisanu saglasnost of Društva putem informacija za kontakt datim na dnu ovog dokumenta.

 

6. Zvanično obaveštenje

6.1 Informacije

6.1.1 Informacije „Informacije“ dostupne na ovom www (World Wide Web) serveru date su u dobroj nameri.

6.1.2 Ove Informacije se smatraju ispravnim u trenutku objavljivanja na veb stranici. Međutim, Društvo niti tvrdi niti garantuje da su Informacije sveobuhvatne i tačne. Vi snosite sav rizik koji proizilazi iz vašeg oslanjanja na Informacije. Informacije se pružaju pod pretpostavkom da vi ili neka druga osoba koja ih prima pre upotrebe možete odrediti svoj interes za određenu svrhu. Društvo ni pod kojim okolnostima ne prihvata odgovornost za štetu koja proizlazi iz oslanjanja na navedene Informacije, njihove upotrebe ili upotrebe proizvoda na koji se odnose.

6.1.3 Informacije se neće smatrati preporukom za upotrebu informacija, proizvoda, postupaka, opreme ili formula koje su u suprotnosti sa patentom, autorskim pravom i registrovanim žigom. Društvo odbija svaku eksplicitnu ili implicitnu odgovornost u slučaju da je upotreba informacija u suprotnosti sa patentom, autorskim pravom ili registrovanim žigom.

6.1.4 Društvo i sva zavisna ili povezana društva ili podružnice u direktnom ili indirektnom vlasništvu ili bilo koje drugo društvo u okviru grupacije TotalEnergies kategorički odbacuju svako tumačenje koje može asimilirati sadržaj njihovih veb stranica sa prodajnim ponudama ili podsticanjem na kupovinu udela ili drugih prenosivih hartija od vrednosti na berzi ili van berze.

6.1.5 Ne postoji nikakva izričita ili prenosna garancija u vezi sa komercijalnom prirodom datih informacija ili pogodnošću za određenu namenu, kao ni za proizvode na koje se informacije odnose.

6.1.6 Ni pod kakvim okolnostima Društvo ne preuzima obavezu da ažurira ili ispravi informacije podeljene na internetu ili na njegovim veb serverima. Slično tome, Društvo zadržava pravo da izmeni i ispravi sadržaj svoje veb stranice u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

6.2. Izjave o budućem poslovanju

6.2.1 Informacije navedene na ovoj veb stranici mogu da sadrže izjave o budućem poslovanju koje se odnose na finansijski položaj, rezultate poslovanja, aktivnosti i industrijsku strategiju Društva, društva TotalEnergies SE i/ili društava u okviru grupacije TotalEnergies. Takve izjave podložne su rizicima i neizvesnostima. Te izjave zasnovane su na verovanjima i pretpostavkama rukovodstva i na informacijama koje su trenutno dostupne rukovodstvu. Izjave o budućem poslovanju uključuju informacije koje se odnose na prognoze, projekcije očekivane sinergije i ostale informacije koje se odnose na moguće ili predviđene buduće rezultate, a mogu im prethoditi ili ih mogu slediti ili na neki drugi način mogu uključivati izraze kao što su „veruje“, „očekuje, „predviđa“, „namerava“, „planira“, „ima za cilj“, „pretpostavlja“ ili slične izraze. Izjave o budućem poslovanju nisu garancija rezultata ili vrednosti. One uključuju rizike, neizvesnosti i pretpostavke. Budući rezultati mogu se materijalno razlikovati od onih izraženih u izjavama o budućem poslovanju. Društvo nije u mogućnosti da kontroliše ili predvidi mnoge faktore koje su određujući za ove rezultate i vrednosti.

6.2.2 Dokumenta uključena u ovu veb stranicu mogu da sadrže informacije o budućem poslovanju grupacije (uključujući ciljeve i trendove), kao i izjave o budućem poslovanju u smislu Zakona o reformi sudskih postupaka u vezi sa hartijama od vrednosti u privatnom vlasništvu Sjedinjenih Američkih Država iz 1995. naročito u odnosu na finansijsko stanje, rezultate poslovanja, poslovanje, strategiju i planove grupacije TotalEnergies. Ovi podaci ne predstavljaju prognozu u smislu Uredbe Evropske komisije 809/2004. Ovakve informacije o budućem poslovanju i izjave sadržane u ovim dokumentima zasnovane su na mnogobrojnim ekonomskim podacima i pretpostavkama u datim ekonomskim okolnostima, uslovima konkurencije i regulatornom okruženju. Može se pokazati u budućnosti da su netačni i podložni su mnogim faktorima rizika koji mogu da dovedu do značajne razlike između stvarnih rezultata i predviđenih, uključujući kolebanje kursa, cenu naftnih proizvoda, mogućnost realizacije smanjenja troškova i radne efikasnosti bez nepotrebnog ometanja poslovanja, regulatorna razmatranja zaštite životne sredine i opšte ekonomske okolnosti i okolnosti poslovanja. Određene poslovne informacije zasnivaju se na procenama, naročito kada je u pitanju procena nadoknadive vrednosti imovine i potencijalnih oštećenja imovine s tim u vezi.

Ni grupacija TotalEnergies niti bilo koje njeno zavisno društvo ne preuzima nikakvu obavezu da javno ažurira bilo koje informacije ili izjave o budućem poslovanju, ciljeve ili trendove sadržane u tim dokumentima, ni kao rezultat novih informacija ili budućih događaja, niti iz nekog drugog razloga. Dalje informacije o faktorima, rizicima i neizvesnostima koje bi mogle da utiču na finansijske rezultate Društva ili aktivnosti grupacije, date su u najnovijem dokumentu o registraciji, čiju je verziju na francuskom jeziku Društvo predalo kod Francuskog Autorité des Marchés Financiers, a obrazac 20 godišnjeg izveštaja predat je Komisiji za hartije od vrednosti i razmenu SAD („SEC“).

6.3 Raspoloživost

Društvo na garantuje da će veb stranica raditi bez prekida ili da će serveri koji obezbeđuju pristup raditi i/ili da stranice trećih lica do kojih vodi hipertekstualna veza neće sadržati viruse.

7. Ažuriranja uslova korišćenja veb stranice i važeći zakon

Društvo može da ažurira ovo Uslove korišćenja veb stranice u bilo kom trenutku. Stoga ste pozvani da redovno konsultujete najnovije Uslove korišćenja koji su na snazi. Ovi opšti uslovi korišćenja veb stranice podležu važećim zakonima.

8. Podaci za kontakt

Sva pitanja u vezi sa uslovima korišćenja veb stranice ili e-pošte možete uputiti na adresu e-pošte [email protected] ili poštom na sledeću adresu: TotalEnergies Marketing Serbia d.o.o., Milutina Milankovića 11a, 11000 Beograd, R. Srbija.

Naziv odeljenja:  administracija